Wedstrijdreglement Substral Gardena wedstrijd

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de ‘Win een Gardena robotmaaier of Substral Gazon 4-in-1’ die Evergreen Garden Care Belgium, met adres te 9160 Lokeren, Voshol 8, organiseert.

 1. Deze wedstrijd is gratis en is geldig van 15 april 2019 (vanaf middernacht) tot en met 12 mei 2019 (middernacht).
 2. Over de wedstrijd en het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling en telefoongesprekken gevoerd.
 3. Evergreen Garden Care Belgium kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Evergreen Garden Care Belgium om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.
 4. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld die bepaald wie uiteindelijk een prijs wint.
 5. Deze wedstrijd staat open voor alle personen meerderjarig en woonachtig in België, m.u.v. Evergreen Garden Care Belgium personeelsleden en hun gezinsleden. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in. Deelnemers gaan er door hun loutere deelname uitdrukkelijk mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website www.ilovemygarden.com of op social media verschijnen. Geen andere persoonsgegevens zullen worden openbaar gemaakt dan de naam, de woonplaats (d.i. de naam van de gemeente of stad) en desgevallend een foto van de winnende deelnemer.
 6. Evergreen Garden Care Belgium mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen (adres, tel nr., e-mail). Deze gegevens worden verwerkt in een bestand waarvan Evergreen Garden Care Belgium de houder is. De gegevens worden bewaard door Evergreen Garden Care Belgium. Door de deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/ zij door Evergreen Garden Care Belgium in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.
 7. Elke deelnemer moet via de website www.ilovemygarden.com deelnemen en 2 wedstrijdvragen en een 1 schiftingsvraag beantwoorden.
 8. De prijzenpot bevat 1 Gardena robotmaaier Sileno City 250 twv 899,99 euro + 10 x Substral Gazon 4-in-1 twv 18,95 euro.
 9. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.
 10. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 11. De prijswinnaars worden bepaald op basis van het correct beantwoorden van de wedstrijdvragen die op de website Ilovemygarden.be verschijnt. In geval van ex aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde.
 12. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 13. Per wedstrijd wordt maximaal één winnaar (per naam + e-mail adres) toegekend van de hoofdprijs toegekend en 10 winnaars van de overige prijzen.
 14. Tijdens de periode (van 15/4/2019 middernacht t/m 12/5/2019 middernacht) van de wedstrijd kan een deelnemer maar één maal deelnemen (volgens naam + e-mail adres) en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze wedstrijd.
 15. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde waarde. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 16. Indien een prijs verstuurd wordt, is Evergreen Garden Care Belgium niet verantwoordelijk voor vertraging, beschadiging of verlies van de prijs door de transporteur of een vertraging in ontvangst. De hoofdprijs dient afgehaald te worden in de kantoren van Evergreen Garden Care Belgium te Lokeren. Dit wordt afgesproken met de winnaar.
 17. De winnaar krijgt persoonlijk bericht dat hij/zij de prijs hebben gewonnen via e-mail op het e-mailadres zoals vermeld op het registratieformulier. Indien dit niet correct blijkt te zijn, vervalt het recht op de prijs. Indien de winnaar binnen de maand (uiterlijk 1/07/2019) niet reageert, wordt een andere winnaar gekozen (volgende deelnemer op de lijst). De andere deelnemers (die niet gewonnen hebben) worden niet persoonlijk verwittigd.
 18. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de website waarop de wedstrijd wordt gehouden niet toegankelijk is om reden van serverproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.  De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor o.m.: transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
 19. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisator. Elke uitspraak is bindend.
 20. Evergreen Garden Care Belgium behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 21. De deelnemer is verplicht om zijn e-mailadres door te geven. Als deelnemer, gaat u ermee akkoord dat Evergreen Garden Care Belgium of een aan Evergreen Garden Care Belgium gelieerde onderneming, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens, gevoegd bij uw deelname, gebruiken en verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw deelname aan de wedstrijd. Als deelnemer gaat u er ook mee akkoord dat de door Evergreen Garden Care gevraagde gegevens, in het kader van uw deelname, bewaard en opgeslagen worden. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Evergreen Garden Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, mochten deze onvolledig of onjuist zijn, door eenvoudig schriftelijk verzoek.
 22. Evergreen Garden Care verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Evergreen Garden Care ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Evergreen Garden Care ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. Evergreen Garden Care kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien verstuurde e-mails, aanzien worden als spam of als ongewenste post. Evergreen Garden Care beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer.
 23. Evergreen Garden Care Belgium kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 24. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement en de privacy policy door de deelnemer.
Terug naar praktische tips

  Onze merken

  • Substral
  • KB plantenbescherming, ongediertebestrijding, voeding, potgrond
  • Naturen Biologisch tuinieren
  • Evergreen - Gazonverzorging
  • Nieuwe Roundup
  • Asef
debug