Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op wedstrijden die Evergreen Garden Care Belgium, met adres te 9160 Lokeren, Voshol 8, KBO 0464.324.251, organiseert. Door deel te nemen aan de promotieactie verklaren de deelnemers gebonden te zijn aan dit wedstrijdreglement.

Wedstrijdreglement

Algemene bepalingen wedstrijden Evergreen Garden Care Belgium

 1. Deelname aan Wedstrijden is gratis en vereist geen inbreng. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in. Door deel te nemen zijn de deelnemers ook gebonden door de beslissingen van de eventuele jury en/of Evergreen Garden Care, die bindend en definitief zijn voor alles wat verband houdt met deze wedstrijd en waartegen geen beroep open staat.
 2. Over de wedstrijd en het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling en telefoongesprekken gevoerd.
 3. Evergreen Garden Care Belgium kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van Evergreen Garden Care Belgium om, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd of de prijs moete worden aangepast of worden geannuleerd. Evergreen Garden Care Belgium is evenmin aansprakelijk indien de wedstrijd om technische redenen (tijdelijk) onmogelijk is. Geen enkele schadevergoeding of compensatie zal in dergelijk geval verschuldigd zijn aan de deelnemers.
 4. Evergreen Garden Care Belgium kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de website of medium waarop de wedstrijd wordt gehouden niet toegankelijk is om reden van serverproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Evergreen Garden Care Belgium kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor o.m.: transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
 5. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten of vergissingen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Evergreen Garden Care Belgium. Niet voorziene gevallen worden behandeld door Evergreen Garden Care Belgium. Elke uitspraak is bindend.
 6. Evergreen Garden Care Belgium behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 7. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,...) wordt per wedstrijd bepaald in de Bijzondere Bepalingen. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Enkel deelnemers die alle voorwaarden voor de wedstrijd vervullen komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld die bepaalt wie uiteindelijk een prijs wint of behoudt Evergreen Garden Care Belgium zich het recht voor om de winnaar uit de ex aequo deelnemer te laten bepalen door handtrekking.
 8. Deze wedstrijd staat open voor alle personen meerderjarig en woonachtig in België, m.u.v. Evergreen Garden Care Belgium personeelsleden en hun directe familie (ouder, kind, levenspartner, broer of zus, en hun respectievelijke levenspartners, ongeacht waar ze wonen) en diegenen die in hetzelfde gezin verblijven, ook al zijn ze niet verwant, en elk ander individu of entiteit die betrokken is bij het ontwerpen, maken of verdelen van het materiaal voor deze wedstrijd.
  Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan een wedstrijd tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bijzondere Bepalingen.
 9. Deelnemers gaan er door hun loutere deelname uitdrukkelijk mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website van Evergreen Garden Care Belgium, of op social media van Evergreen Garden Care Belgium of haar partners voor de betrokken wedstrijd verschijnen. Geen andere persoonsgegevens zullen worden openbaar gemaakt dan de naam, de woonplaats (d.i. de naam van de gemeente of stad) en desgevallend een foto van de winnende deelnemer en deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden in de uitvoering van deze wedstrijd alsook ter promotie van . Evergreen Garden Care Belgium of haar partners voor de betrokken wedstrijd. De winnende deelnemer stemt door deelname aan de wedstrijd uitdrukkelijk in met het nemen van een foto en met de publicatie en verspreiding ervan in het kader van de wedstrijd en ter promotie van Evergreen Garden Care Belgium of haar partners voor de betrokken wedstrijd.
 10. Evergreen Garden Care Belgium mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen (adres, tel nr., e-mail).
  De deelnemer is verplicht om zijn e-mailadres door te geven. Als deelnemer gaat u ermee akkoord dat Evergreen Garden Care Belgium of een aan Evergreen Garden Care Belgium gelieerde onderneming, als verantwoordelijken voor de verwerking, uw persoonlijke gegevens, gevoegd bij uw deelname, gebruiken en verwerken voor volgende doeleinden: het registreren, bevestigen en behandelen van uw deelname aan de wedstrijd. Als deelnemer gaat u er ook mee akkoord dat de door Evergreen Garden Care gevraagde en anderzijds verzamelde gegevens, in het kader van uw deelname, bewaard en opgeslagen worden. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Evergreen Garden Care is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, mochten deze onvolledig of onjuist zijn, door eenvoudig schriftelijk verzoek.
 11. Evergreen Garden Care verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Evergreen Garden Care ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Evergreen Garden Care Belgium ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt. Evergreen Garden Care kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien verstuurde e-mails, aanzien worden als spam of als ongewenste post. Evergreen Garden Care beschouwt dergelijke e-mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer.
 12. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de privacy policy van Evergreen Garden Care Belgium zoals te vinden op https://www.ilovemygarden.be/privacy.
 13. Evergreen Garden Care Belgium kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.
 14. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.
 15. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. B.T.W. en/of eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 16. Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze onverminderd het bepaald in artikel 3, naar keuze van Evergreen Garden Care Belgium vervangen worden door een prijs van dezelfde waarde. De winnaar wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 17. Indien een prijs verstuurd wordt, is Evergreen Garden Care Belgium niet verantwoordelijk voor vertraging, beschadiging of verlies van de prijs door de transporteur of een vertraging in ontvangst.
 18. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer zoals discretionair en zonder mogelijkheid van beroep beslist door Evergreen Garden Care Belgium. Deze uitsluiting kan eveneens gelden voor volgende wedstrijden georganiseerd door Evergreen Garden Care Belgium.

Bijzondere bepalingen voor de Facebook fotowedstrijd Substral Naturen

De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, maar verlenen Evergreen Garden Care het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie. 

Evergreen Garden Care behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto's van concurrerende merken.

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Evergreen Garden Care van elke schadevergoeding waartoe zij kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer. 

De prijzen

De prijzen worden gelijk verdeeld over maximum 10 winnaars: 10 producten Substral Naturen Moestuinmest, 10 producten Substral Naturen Polysect, 10 producten Substral Naturen Slakkenbarrière. 

Bepaling van de winnaars

Per wedstrijd worden maximaal 10 winnaars toegekend. De winnaars worden bepaald op basis van een jury die de winnaars zal kiezen tussen de foto's die tussen 12/4/2020 tot en met 19/4/2020 werden ingezonden. De winnaars zijn de eigenaars van de foto‘s die door onze loopjury werden gekozen als leukste of meest originele foto's. Evergreen Garden Care behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. 

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de  Facebook-pagina van Substral Naturen. De winnaar wordt gevraagd om zijn/haar adres en e-mailadres door te sturen via een privé bericht via Facebook. De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

De prijs zal opgestuurd worden naar de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd.

  Onze merken

  • Substral
  • Substral Naturen
  • KB plantenbescherming, ongediertebestrijding, voeding, potgrond
  • Nieuwe Roundup
debug