Wettelijke bepalingen

DE SITE WWW.ILOVEMYGARDEN.BE IS DE EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN DE VENNOOTSCHAP SCOTTS.

HANDELSNAAM: Scotts Benelux BVBA (“SCOTTS”)

ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Voshol 8, B-9160 Lokeren. E-MAIL:infobenelux@scotts.com.

De toegang tot de website www.ilovemygarden.be (de “Site”) houdt automatisch de aanvaarding in zonder voorbehoud van de onderhavige wettelijke bepalingen.

1. IN DE SITE OPGENOMEN INFORMATIE

De gebruiker van deze Site erkent over de nodige bevoegdheden en middelen te beschikken om toegang te nemen tot en gebruik te maken van deze site. 

De vennootschap SCOTTS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elementen buiten haar controle noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur of enig ander materiaal dat gebruikt wordt om toegang te nemen tot de Site en de diensten en informatie van die Site te gebruiken.

Er wordt aan herinnerd dat het zich met bedrieglijk opzet toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven, het hinderen of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem, het met bedrieglijk opzet invoeren of wijzigen van gegevens in een informaticasysteem, strafbare misdrijven vormen.

Het is u verboden enig materiaal over te dragen dat onwettig, beledigend, lasterlijk, onterend, obsceen, aanstootgevend, pornografisch is of geloofsovertuigingen kan krenken of enig materiaal dat een misdaad of wanbedrijf uitmaakt of daartoe kan aanzetten, een burgerlijke aansprakelijkheid in het geding brengt of andere schending van de wet uitmaakt. Scotts kan discussies, forums of blogs leiden of eraan deelnemen maar zonder dat ze enige verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud ervan, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit hun inhoud, noch voor dwalingen, eerroof, laster, weglatingen, leugens, beledigingen, pornografie, godslastering en onjuistheden die naar aanleiding daarvan op de Site worden verspreid.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De vennootschap SCOTTS is eigenaar of houder van de rechten van alle samenstellende elementen van de Site, waaronder met name de gegevens, tekeningen, grafische voorstellingen, foto’s, muziek, videofilmpjes ... Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze Site door welk procedé ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de vennootschap SCOTTS, is verboden en wordt beschouwd als namaak, een misdrijf bestraft volgens de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

De op deze Site voorgestelde merken zijn gedeponeerde merken en zijn de exclusieve eigendom van de vennootschap SCOTTS of van haar dochtermaatschappijen. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of aanverwante logo’s zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de vennootschap SCOTTS is verboden. Scotts kan in geen geval worden geacht een licentie te verlenen op de op de Site opgenomen merken. Bij gebruik van de merken of van enige auteursrechtelijk beschermde informatie op deze Site, zal Scotts systematisch iedere schending van haar rechten vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

3. INHOUD VAN DE SITE:

Wij wijzen u erop dat alles op de Site u "AS IS" wordt voorgesteld ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

De vennootschap SCOTTS behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar Site op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst de vennootschap SCOTTS iedere aansprakelijkheid af bij vertraging, fout of weglating in de inhoud van de pagina’s van de Site, alsook bij onderbreking of niet beschikbaarheid van de dienst om welke reden ook.

De vennootschap SCOTTS stelt alles in het werk om de juistheid en waarachtigheid van alle op haar Site aan de gebruikers ter beschikking gestelde informatie te verzekeren, maar technische onjuistheden, drukfouten of onvolledigheden blijven mogelijk.

Bijgevolg kan de vennootschap SCOTTS niet aansprakelijk worden gesteld voor welke beslissing ook die wordt genomen op basis van op de Site vervatte informatie, noch voor het gebruik dat derden ervan zouden kunnen maken.

De toegang tot de op de Site voorgestelde producten en diensten kan ten aanzien van sommige landen aan beperkingen verbonden zijn. De belanghebbende kan bij de algemene of lokale contactpersoon van de vennootschap SCOTTS navragen of hij toegang heeft tot de betrokken producten of diensten.

4. HYPERLINKS

De hyperlinks op de Site werden aan een voorafgaande controle onderworpen door de directeur van de publicatie.

Aangezien de vennootschap SCOTTS echter niet de uitgever is van de gelinkte sites, kan ze de inhoud ervan niet beheersen. Bijgevolg kan de vennootschap SCOTTS in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aldus toegankelijk gestelde sites, noch voor de eventuele verzameling en overdracht van persoonsgegevens, plaatsing van cookies of enig ander procedé met hetzelfde doel toegepast door deze sites.

De gebruikers van deze Site kunnen in geen geval een hyperlink naar de site www.ilovemygarden.be maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SCOTTS. Ieder verzoek hiertoe moet gericht worden aan de Directeur van de publicatie van de Site.

5. PERSOONSGEGEVENS:

De Site zoals die oorspronkelijk is ontworpen, is niet bestemd om persoonsgegevens over zijn bezoekers te verzamelen. Dit kan echter noodzakelijk zijn in bijkomende orde, met name om de bezoekers een informatiebrief te richten, om statistische onderzoeken uit te voeren of om te antwoorden op directe vragen aan de beheerder van de Site. In dat geval verbindt de vennootschap SCOTTS zich ertoe om de gegevens niet te gebruiken voor commerciële doeleinden en ze maar te bewaren zo lang als strikt noodzakelijk voor de verwerking. De verzamelde gegevens zijn enkel bestemd voor eigen gebruik door de vennootschap SCOTTS en maken het voorwerp uit van een aangifte aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onder het nummer.

Alle informatie of materiaal dat u op de Site verstuurt, met name via e-mail, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en vrij van enig eigendomsrecht, onder voorbehoud van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De verzonden gegevens kunnen door Scotts en/of haar dochtermaatschappijen worden geëxploiteerd voor later gebruik. Bovendien staat het Scotts vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken vervat in de communicaties die u op de Site verspreidt te gebruiken, met name voor de ontwikkeling, de productie en het op de markt brengen van producten.

6. RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, hebben de personen wier persoonsgegevens werden verzameld, een recht van toegang, nazicht, wijziging, verbetering en verwijdering van die gegevens.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan het volgende adres: SCOTTS Benelux bvba
Voshol 8, B-9160 Lokeren. Of via een e-mail naar infobenelux@scotts.com

7. COOKIES

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Anonieme bezoekersgegevens kunnen gebruikt worden voor Remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, waaronder Google, geven advertenties weer op sites op internet. Hierbij worden first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om advertenties gericht en geoptimaliseerd weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan uw website. Als u wilt voorkomen dat er anonieme gegevens over uw 13 bezoek worden verzameld, raden wij u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan.

8. WIJZIGING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

De vennootschap SCOTTS behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder ogenblik te wijzigen. De gebruiker verbindt zich ertoe ze regelmatig te raadplegen.

9. TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

Het toepasselijk recht is het Belgische recht. Bij geschillen tussen de vennootschap SCOTTS en een derde in verband met deze Site, is de bevoegde rechtbank die waaronder de maatschappelijke zetel van de vennootschap SCOTTS ressorteert.

Onze merken

  • Naturen Biologisch tuinieren
  • Evergreen - Gazonverzorging
  • Substral - plantenvoeding meststoffen
  • Asef
  • KB plantenbescherming, ongediertebestrijding, voeding, potgrond
debug